พิธีทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 และ กิจกรรม Lunch Chat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

พิธีทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 และ กิจกรรม Lunch Chat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญสาขาฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้น เวลา 12.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม Lunch Chat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การพบปะระหว่างผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ กับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ การบริหารจัดการ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทุกคนในสาขาฯอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน จากนั้น ได้มีการร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Scroll to Top