หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิตเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2565  มีเป้าหมายผลิตในการมหาบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว และเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นตลอดเวลา จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยขั้นสูง ที่จะทำให้เกิดคำตอบของประเด็นปัญหาที่สนใจและค้นพบวิธีการใหม่  หรือมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสามารถในการทำวิจัยจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของมหาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์ โรงพยาบาล และสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Scroll to Top