หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ขั้นสูงด้านกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพโดยใช้ความรู้และวิธีการทางกายภาพบําบัดใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ขั้นสูงไปใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพโดยมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ร่วมกับมีจิตสํานึกต่อสังคม

Scroll to Top