คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสัญญาณอนาล๊อก

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบวิเคราะห์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากสัญญาณอนาล๊อก: วิธีการแบบไม่ล่วงล้ำ (Pulse oximetry from analog signal: noninvasive method)”เลขที่อนุสิทธิบัตร 23160 ออกให้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

Scroll to Top