เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567คณาจารย์เทคนิคการแพทย์นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิค โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีMTTU

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567คณาจารย์เทคนิคการแพทย์นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิค โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีMTTU ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่เปิดโอกาสและให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่นักศึกษา MTTU มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Scroll to Top