คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “Using polycarbonate polymer as supporting material for osteoblast culture” งบประมาณ 1,250,000 บาท จาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Scroll to Top