หน่วยวิจัยด้านอณูชีววิทยา การตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็ง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านอณูชีววิทยาการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Research Unit in Diagnostic Molecular Biology of Chronic Diseases  related to Cancer (DMB-CDC)

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีภรณ์  เอกวัฒน์ชัย      สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์   

สมาชิกหน่วยวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์  ช่างศรี                       สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

พันธกิจของหน่วยวิจัย

– สร้างองค์ความรู้พื้นฐานระดับแนวหน้าและนวัตกรรม ที่สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมสูงวัยไทย

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

– เพื่อผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง

– เพื่อสร้างนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยและติดตามโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งที่เหมาะสมกับคนไทย

– เพื่อผลิตและพัฒนานักวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์คุณภาพสูง

– เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานตีพิมพ์

1. Genotypic and allelic distribution of IFN‐γ +874T/A and TGF‐β1 −509C/T single‐nucleotide polymorphisms in human immunodeficiency virus‐infected Thais

2. Lack of association between IFN- γ, CXCL10 and TGF- β1 gene polymorphisms and livercomplication in HIV-infected Thais

Scroll to Top