หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และการแพทย์แม่นยำแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Research Unit in Medical Technology and Precision Medicine

Innovation

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร              สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

สมาชิกหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ  ชูเมียน            สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

พันธกิจของหน่วยวิจัย

– สร้างนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์บนพื้นฐานงานวิจัยสู่การนำไปใช้ได้จริง

– สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมสู่ชุมชน และการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์

– เผยแพร่นวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ผ่านทางผลงานวิจัยและการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

– สร้างนักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

– เพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ที่มาจากปัญหาของผู้ใช้ (Pain point)

– เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ได้จริงและมีข้อมูลสนับสนุนตามหลักทางวิทยาศาสตร์

– เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

– เพื่อตีจัดทำผลงานวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีในฐานข้อมูล Scopus, Web of Science และ SJR

– เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา ตรี โท และเอก ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน

ผลงานตีพิมพ์

1. Vaseline treatment combined with a natural dye extract to enhance lip print contrast images

2. Portable paper-based device for ABO and RhD typing using smartphone interpretation: Optical answer sheet reading concept

3. Development of label-free electrochemical impedance spectroscopy for the detection of HLA-B*15:02 and HLA-B*15:21 for the prevention of carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome

4. Phenotyping of minor blood groups (C, c, E, e, and Mia) using a paper-based device and image-based high-throughput detection

Scroll to Top