• คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทองโดย รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในครั้งนี้ด้วย 🫶🏼
Scroll to Top