วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับคณบดี และอาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, Republic of Philippines โดยอาจารย์นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และมีการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

  • 29th February 2024 Faculty of Allied Health Sciences was very pleased to welcome Dean and staff from Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, Republic of Philippines. Professors led a group of medical technology students to inbound exchange program at Department of Medical Technology. We had a meeting for future collaboration.
  • วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับคณบดี และอาจารย์จาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, Republic of Philippines โดยอาจารย์นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และมีการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต
Scroll to Top