ทางคณะสหเวชศาสตร์ขอขอบคุณ ภก. ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร ที่ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

  • ทางคณะสหเวชศาสตร์ขอขอบคุณ ภก. ศรสหณัฐฏ์ อาชามณีภาดาภัทร ที่ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 28 ปี ให้กับอาจารย์และบุคลากรขอคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อแนะแนวให้ชาวคณะสหเวชศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในการวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยั่งยืน 💪
Scroll to Top