วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชากายภาพบำบัดร่วมกับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และเทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนปีงบประมาณ 2567

  • วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชากายภาพบำบัดร่วมกับภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และเทศบาลเมืองคลองหลวง จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนปีงบประมาณ 2567ร่วมกับโครงการฝึกปฏิบัติกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ในชุมชน ปีการศึกษา 2566ณ ชุมชนไวท์เฮาส์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้สูงอายุในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคไต และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ได้ทั้งความรู้ และความสุข
  • Sunday, November 12, 2023 Department of Physical Therapy together with the Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University and Khlong Luang Municipality organized a project to promote health and develop the quality of life of the elderly in the community in fiscal year 2024 together with Physical therapy and Medical Technology practice project in the community, academic year 2023 at White House Community, Khlong Luang District, Pathum Thani Province. Tthere are elderly people in the community participated in physical fitness testing activities, Kidney disease risk analysis and participate in answering questions to win prizes, gain both knowledge and happiness
Scroll to Top