วันที่ 11 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม

  • วันที่ 11 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ😀 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหรรณพาราม 🏫ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานภาควิชากายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสาขากายภาพบำบัดและการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทณี เครือขอน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล นักศึกษาและบุคลากรภาควิชากายภาพบำบัดร่วมเป็นวิทยากร 👩‍🏫👨‍🏫และให้การต้อนรับ ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Scroll to Top