ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก รศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์

  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก รศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ 👨‍🏫การระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ 💙💛 ให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 ก่อนการเรียนทางมหกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ อันเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่การศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด และมีความจำเป็นอย่างมากต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต🙏🙏🙏
Scroll to Top