คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียนภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียนภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Scroll to Top