ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

Scroll to Top