พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลด้านสุขภาพดีของโครงการ Holistic Health Hub (3H) ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ชั้น 6 ห้อง 614 อาคารปิยชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลด้านสุขภาพดีของโครงการ Holistic Health Hub (3H) ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ชั้น 6 ห้อง 614 อาคารปิยชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.สายรัก สะอาดไพร ได้รับรางวัล ทดสอบร่างกาย PT ดีที่สุด

ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว ได้รับรางวัล ทดสอบร่างกาย SS ดีที่สุด

คุณลีลาวดี ลมสูงเนิน คุณพัตราภรณ์ สุระเสียง และคุณรณิดา ศรีราช ได้รับรางวัล ออกกำลังกายมากที่สุด

คุณหนึ่งฤทัย พูลทรัพย์ ได้รับรางวัล ค่าเลือดดีที่สุด

และขอขอบคุณผู้นำการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

คุณธนภัทร โทอุดทา คุณวินิธา ผึ้งถนอม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

“กิจกรรม Health & Exercise Challenge on TikTok”

ภายใต้โครงการ Holistic Health Hub คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อันดับ 1 ทีม พุงพุง จากภาควิชากายภาพบำบัด

– นางสาวธัญชนก ทับไทร และ นายโซเฟียน เจะแล

อันดับ 2 ทีม เฮลตี้ฟรีสไตล์ จากสาขาวิชาการจัดการกีฬา

– นางสาวจิตรทิวา สารบุตร

อันดับ 3 ทีม Hericane จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์

– นางสาวอารีนา ยามาสาเร๊ะ

รางวัลชมเชย ได้แก่

ทีม HealthywithPim จากสาขาวิชาการจัดการกีฬา

– นางสาวสุภัสสรา สุขเมฆ

ทีม Peter จากสาวิชาการฝึกสอนกีฬา

– นายธีรภัทร แหยมนุช

ทีม Joiney จากภาควิชากายภาพบำบัด

– นางสาวศิริยากร พุ่มจันทร์

Scroll to Top