วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และได้มาให้กำลังใจกับคณะกรรมการนักศึกษา ทีมงานที่มาช่วยดูแลนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วม และถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ สนามราษฎร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

สำหรับในปีการศึกษา 2566 ผู้ขึ้นกล่าวแนะนำคณะสหเวชศาสตร์และต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้แก่นางสาวอัญธิกา หรุ่นสกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะสหเวชศาสตร์

Scroll to Top