เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

นางบุปผา อาชะนะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นายนันทวัฒน์ โฆษา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสาวศุภาวรรณ  แก้วตา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี
นักวิชาการศึกษา

นางบุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์
คนงานห้องทดลอง

Scroll to Top