อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร. อรฤดี ขันติสิทธิพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ศาสตราจารย์.พิเศษ พลตรีหญิง ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

Scroll to Top