อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี  คุณค้ำชู

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด

รองศาสตราจารย์ ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ จารุสุสินธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว

Scroll to Top