หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิตเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2565  มีเป้าหมายผลิตในการมหาบัณฑิตที่มีความรู้และมีศักยภาพในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว และเกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นตลอดเวลา จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยขั้นสูง ที่จะทำให้เกิดคำตอบของประเด็นปัญหาที่สนใจและค้นพบวิธีการใหม่  หรือมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการในการประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสามารถในการทำวิจัยจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของมหาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์ โรงพยาบาล และสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ปรัชญาของหลักสูตร

     เพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ พัฒนาและสร้างงานวิจัยสาขาเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงเพิ่มพูนทักษะทางการบริหารจัดการให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของประเทศที่ต้องการให้บุคลากรสาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก้าวทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน

Highlights หลักสูตร

  • ปริญญา เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (ทพ.ม.)
  • เรียนนอกเวลา เสาร์-อาทิตย์
  • รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid
  • สามารถเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านงานบริหารห้องปฏิบัติการและความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาชีพ และสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจได้
  • เพิ่มพูนทักษะการวิจัย สามารถเลือกงานวิจัยทั้งแบบ R2R งานวิจัยเพื่อต่อยอดงานบริหาร งานวิจัยแบบบูรณาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ และงานวิจัยเฉพาะสาขาแบบก้าวหน้าแบบ New technologies

เส้นทางอาชีพ

     นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

    1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์
    2.มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หรือได้รับการอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร)
    3.ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย (TU-GET และ TOEFL ผ่านเกณฑ์ 550) หรือ IELTS (ผ่านเกณฑ์ 5.5) โดยผลสอบต้องไม่          เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร กรณียังไม่ผ่านสามารถเข้าศึกษาได้และให้สอบผ่านก่อนวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ระบบการศึกษา

หลักสูตรปกติ: หลักสูตรภาษาไทย
ระบบทวิภาค: เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
     • 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษาปกติ (≥15 สัปดาห์), ภาคฤดูร้อน (≥ 8 สัปดาห์)
     • จัดการเรียนการสอนเป็น “หน่วยการเรียน” (block or module)
     • เรียนทั้งรูปแบบ Hybrid Onsite และ Online
ระยะเวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)
     • วิชาเรียน 21 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

   1. ทุนบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ 10,000 ภายหลังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน
   2. ทุนผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
   3. ทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Scroll to Top