หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา (Modern Development in Sport) เกิดขึ้นมาจากความมุ่งมั่นของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ. นโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการพัฒนาการกีฬาของประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ด้วยการต่อยอดทางการศึกษาให้กับบุคลากรกีฬาของประเทศ  นอกจากนโยบายการพัฒนากีฬาข้างต้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยขึ้นมามากมาย ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กร และ การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการชะงักงันทั้งทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ถือเป็นประเด็นที่หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของภาวะผู้นำที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ซึ่งสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรัพยากรบุคคลของประเทศในแต่ละสาขาอาชีพที่สามารถบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น ยังมีอยู่อย่างจำกัด
       จากเหตุผลดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์ จึงได้ออกแบบและจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำที่มีความรู้ขั้นสูงด้านพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา มีความสามารถในการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาด้านการกีฬา สามารถบูรณาการความรู้ด้านการกีฬาและสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง และเป็นทางเลือกหลักในการต่อยอดความรู้ทางการศึกษาให้สูงขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา (Modern Development in Sport) สานต่อความสำเร็จต่อจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา (Sport Management) ที่เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเป็นเวลามากกว่า 9 ปี ที่ได้ผลิตบัณฑิตในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬามาแล้วมากกว่า 600 คน หลักสูตร ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจำนวนมากจากหลากหลายองค์กร อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ฯลฯ เนื้อหาหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นจากองค์กรกีฬาหลักของประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 จากสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา และหลักสูตร ฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับ จนกระทั่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรฯ จึงได้เริ่มประกาศรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อเริ่มการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นต้นไป

Scroll to Top