ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดในภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป (กระดูกสันหลังค่อมและกระดูกสันหลังคด)/Physiotherapy in spinal deformities (hyperkyphosis and scoliosis))

Email : rungtip.d@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Duangkaew, R., Bettany-Saltikov, J., Van Schaik, P., & Kandasamy, G. (2023). Effect of a hyperkyphosis-specific Exercise Program on the History of Falls, Fear of Falling and Satisfaction in Older People with hyperkyphosis: A Pilot Study. The Open Orthopaedics Journal, 17(1).

2. Duangkaew, R., Bettany‐Saltikov, J., Van Schaik, P., Kandasamy, G., & Hogg, J. (2020). PROTOCOL: Exercise interventions to improve back shape/posture, balance, falls and fear of falling in older adults with hyperkyphosis: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 16(3), e1101.

3. Duangkaew, R., Laddawong, T., Rattanapongbundit, N., & POLMANG, B. (2019). Effects of Three-Dimension Schroth Exercises and Kinesio Taping on General Mobility of Vertebrae, Angle of Trunk Rotation, Muscle Strength and Endurance of Trunk, and Inspiratory and Expiratory Muscle Strength in Children with Idiopathic Scoliosis. Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(12), 965-973.

4. Prasartwuth, O., Suteebut, R., Chawawisuttikool, J., Yavuz, U. S., & Turker, K. S. Using first bout effect to study the mechanisms underlying eccentric exercise induced force loss. Journal of bodywork and movement therapies. 2019; 23(1), 48-53. 6.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว, ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์,เกษรา รักษ์พงษ์สิริ, ศิรินันท์ บริพันธกุล. การพัฒนาถุงมือสร้างสัมผัสเทียมและผลของการฝึกกล้ามเนื้อมือโดยใช้ถุงมือสร้างสัมผัสเทียมร่วมกับการใช้เกมต่อแรงบีบมือ การทำงานของมือและภาวะการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย: การศึกษานำร่อง จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จำนวนเงิน 250,000 บาท

2. รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว, สุติมา สุวรรณกาล. การสำรวจความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับภาวะกระดูกสันหลังค่อมในผู้สูงอายุในนักกายภาพบําบัดไทย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 165,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “การฟื้นฟูสมรรถภาพมือจากถุงมือสร้างสัมผัสเทียมโดยการเล่นเกม”ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2024) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

Scroll to Top