บุคลากรหน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สมรูป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา

อาจารย์ ดร.เอกชน มุกดา

อาจารย์ ดร.องค์อุมา ณ ถลาง

นายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง

นางสาวปวรรณรัตน์ หลานเศรษฐา

นางสาวลัดดาวรรณ พะละ

Scroll to Top