บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

นางจรัญญา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร
เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

นางพัตราภรณ์ สุระเสียง
รษก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เบอร์ติดต่อ 7225

นางจริญญา ภาษิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเนรัญชรา อ่อนโพธิ์เอน
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
E-mail : neruncha@tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7225

นางกาญจนา ยิ้มพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail : kanjana.y@allied.tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7226

นางรณิดา ศรีราช
พนักงานธุรการ

นางสาวลีลาวดี ลมสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail: lelawade@tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7226

นางสาวอรณิชชา ม่วงโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์ติดต่อ 7214

นายกฤษณะ ผลเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 7214

นายวรภพ ก้อนเพชร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 7214

นายสุรศักดิ์ ภาษี
คนงานห้องทดลอง
E-mail : surasak.p@allied.tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7226

นายวิโรจน์ จันทร์เจริญ
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : viroj.j@allied.tu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 7226

นายวรพจน์ ขันธเนตร
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ 7226

 

Scroll to Top