บุคลากรวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางจริญญา ภาษิต
หัวหน้างาน

นางสาวอรณิชชา ม่วงโพธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์ติดต่อ 7214

นายวรภพ ก้อนเพชร
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ 7214

Scroll to Top