กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชย์
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบริหาร
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการฟื้นฟูและวิทยาศาสตร์ การออกกําลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  อังคเศกวินัย
ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบําบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.กนกนันทร์  สุเชาว์อินทร์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อเนก  ภู่ทอง
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทณี เครือขอน
หัวหน้าภาควิชากายภาพบําบัด

Scroll to Top