ติดต่อภาควิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์​

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารปิยชาติ​

99 หมู่ 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121​

โทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7251​

โทรสาร 0-2986-9079

Scroll to Top