ฐานข้อมูล

วิสัยทัศน์

“หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา เป็นหน่วยในการพัฒนากีฬา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ”

พันธกิจ

  1. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนากีฬาในแต่ละระดับ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
  2. ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทางการกีฬา
  3. ส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางการกีฬา
  4. ส่งเสริม/สนุนการสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา