สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th ตามลำดับ

ในการนี้สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบทุนรัฐบาลในส่วนของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องรับข้อคิดเห็นจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ (e-survey) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาฯ ของสำนักงาน ก.พ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง แจ้งให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ตอบแบบสำรวจที่ survey.ocsc.go.th/rsc ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ด้วยจะของคุณยิ่ง

Download (PDF, 162KB)