อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิษา โอบอ้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. ฌลณต เกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลพักตร์ ศรีไวย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ สโมสรสุข

รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤดี ขันติสิทธิพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี โตบันลือภพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ กลับทวี

อาจารย์ ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

อาจารย์ ดร.วัลลภา ใช้บางยาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร

Scroll to Top