บุคลากรภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี โตบันลือภพ

รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขำ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สมรูป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤดี ขันติสิทธิพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

อาจารย์ ดร.สว่าง เพชรวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร

อาจารย์ ดร.องค์อุมา ณ ถลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชล มุกดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา ศรีธาตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา โอบอ้อม

อาจารย์ ดร.วัลลภา ใช้บางยาง

อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ กลับทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชร

Scroll to Top