ติดต่อ

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986- 9213 ต่อ 7215
0-2986-9057
fssahstu@gmail.com