ประวัติภาควิชา

ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร

ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมให้ได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาชญากร กลับมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระทำผิด ทำให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงทั้งรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคดีเหล่านี้ต้องได้รับการคลี่คลายปมปัญหา เงื่อนงำ ข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่จะนำมาใช้เพื่อการพิสูจน์ยืนยันประกอบกับประจักษ์พยานอื่นๆ จะต้องมีความถูกต้อง เที่ยงตรงแม่นยำ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาที่มีการนำเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆรวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามอัตรากำลังทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) รับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือในกระบวนการสืบสวน สอบสวนบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการคลี่คลายคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนานักนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสามารถวิจัยค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางนิติวิทยาศาสตร์และบูรณาการความรู้ทางด้านพหุวิทยาการ (multidisciplinary)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
  2. สร้างกระบวนการและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ
  3. สร้างความเป็นธรรมและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม
  4. มีความรู้ ความสามารถ ในการนำความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้พิสูจน์หลักฐาน ในกระบวนการยุติธรรม