เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (Master of Science Program in Forensic Science)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
                  ชื่อย่อ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Master of Science (Forensic Science)
                  ชื่อย่อ M.Sc. (Forensic Science)

เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้
   – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
   – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

แผนการศึกษา
แผน 1ก แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ระยะเวลาการเรียนทั้งหมด
2 ปี ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประมาณ 200,000 บาท

สถานที่ดูงาน
   *สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   *สถาบันนิติเวชวิทยา
   *ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
   *ศาลอาญา และพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
   *พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักนิติวิทยาศาสตร์ /นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
   2. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนด้านวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
   3. นักวิจัย
   4. นักวิชาการ

Scroll to Top