คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ”รองศาสตราจารย์”ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

Scroll to Top