วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการฝึกสอนกีฬา ภายใต้รายวิชา มธ.311 การบริการวิชาชีพแก่สังคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และนันทนาการแก่นักศึกษาพิการทางสายตา ในโครงการ “ไม่เห็นด้วยตา แต่รับรู้ได้ด้วยใจ”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการฝึกสอนกีฬา ภายใต้รายวิชา มธ.311 การบริการวิชาชีพแก่สังคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และนันทนาการแก่นักศึกษาพิการทางสายตา ในโครงการ “ไม่เห็นด้วยตา แต่รับรู้ได้ด้วยใจ” โดยมี ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มธ.และได้รับเกียรติจากทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลคนตาบอด อาจารย์ประจักษ์ ฤทธิ์นุช อาจารย์ธีรศักดิ์ เกศจุฑารัตน์ และนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนายวันชนะ ประดับศรีที่มาให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลคนตาบอด และร่วมเล่นฟุตบอลกับนักศึกษาที่พิการทางสายตาและนักศึกษาในโครงการ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศของโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างความทรงจำร่วมกัน

Scroll to Top