พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดยให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติตนดี และผู้นำในการทำกิจกรรม โดยมีผู้มีอุปการคุณสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน

 • พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดยให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติตนดี และผู้นำในการทำกิจกรรม โดยมีผู้มีอุปการคุณสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน โดยมีรายชื่อผู้มีอุปการคุณดังนี้
 • หน่วยงานภายนอก
 • 1. ทุนการศึกษาจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท
 • 2. ทุนการศึกษาจากบริษัท เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ้ง จำกัด ในนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 75,000 บาท
 • 3. ทุนการศึกษาจากคุณอรพินธ์ จิรชนานนท์
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 75,000 บาท
 • 4. ทุนการศึกษาจากบริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด (คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง)
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท
 • 5. ทุนการศึกษาจากอาจารย์วันชัย รวยอารี
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท
 • 6. ทุนการศึกษาจากคุณสมรวล วิฑูรปกรณ์
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท
 • 7. ทุนการศึกษาจากคุณทวีนุช จ่างตระกูล
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 75,000 บาท
 • 8. ทุนการศึกษาจากบริษัท ฮาชิ แลบอราทอรี่(ประเทศไทย) จำกัด
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
 • 9. ทุนการศึกษาจากบริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
 • หน่วยงานภายในคณะสหเวชศาสตร์
 • 1. ทุนการศึกษาจากศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท
 • 2. ทุนการศึกษาจากรองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
 • 3. ทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • 4. ทุนการศึกษาจากศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท
 • 5. ทุนการศึกษาจาก ดร.ปรีชา ปิตานนท์
 • สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
 • ทางคณะฯขอขอบพระคุณผู้อุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1sJikP_57-EEB4gynwz1kIETMxX…
Scroll to Top