เกี่ยวกับภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  กายภาพบำบัด เป็นสาขาวิชาชีพ ที่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นเวลา 26 ปี โดยได้มีการผลิตนักกายภาพบำบัด เพื่อรับใช้สังคม อย่างน้อย 900 คน โดยนักศึกษากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์เหล่านี้ ได้จบการศึกษาและประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้ง นักกายภาพบำบัดทั้งในภาครัฐ และเอกชน อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปิดธุระกิจส่วนตัว เช่น การเปิดสถานประกอบการทางกายภาพบำบัด นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายท่านทำงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ภาควิชากายภาพบำบัด ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

Scroll to Top