เกี่ยวกับภาควิชาเทคนิคการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การพัฒนาของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เริ่มจากในช่วงปี พ.ศ. 2529-2530 ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการก่อตั้งโรงพยาบาลของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นฐานรองรับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ช่วยประสานงานเพื่อขอให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ มาเป็นประธานในการยกร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการ ร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ โดย มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ เป็นรองประธาน เมื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้กําหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2539 โดยได้มีการยืมตัว ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ซึ่งขณะนั้นทํางานสังกัดอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บริหารคณะ  ซึ่งอาจารย์ก็ได้ดําเนินการบริหารงานจนสําเร็จไปได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538-2545
     ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มีการบริหารงานโดย มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด โดย มีวาระ 3 ปี ซึ่งในสมัยแรก หัวหน้าภาควิชาฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา  โควะวินทวิวัฒน์ หลังจากนั้นได้มีกระบวนการสรรหาใหม่เมื่อครบวาระ ทุก 3 ปี ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา เป็นรองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ การและ วิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญญา ศรีธาตุ เป็นรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสื่อสารองค์กร  และวิเทศสัมพันธ์

จุดเด่นของภาควิชา

     ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

โอกาสในการประกอบอาชีพ

        หลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจนจบภาควิชาแล้ว ต้องเข้าสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพได้หลายด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการควบคุมการผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของรัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ปรัชญา ปณิธาน

        ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จะยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมไปรับใช้สังคม โดยให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจดคติในการประกอบอาชีพ

Philosophy and Determination

     The Department of Medical Technology have taken the university’s approach to produce high-quality
graduates (highly qualified professionals) and ready to serve society. The department provides equal
opportunities for all to study, promotes excellence in skills and competencies on the national level and
graduates individuals with high ethical standards and professional attitudes.

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร
M – Merit มีคุณธรรม จริยธรรม
E – Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน
D – Determination มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
T – Teamwork ทํางานเป็นทีม
E – Energetic มีพลังขับเคลื่อน
C – Creativity มีความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบัณฑิดที่มีอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บูรณาการสหศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ เพื่อ พัฒนาวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพสหศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิจัยสู่สังคม
4. สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัย การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดี

Mission

1. Produce graduates with qualifications according to professional standards, internationally recognized with
the identity of Thammasat University.
2. Research to create knowledge and innovation, interdisciplinary integration of international health sciences
for professional development and beneficial to society.
3. Promote and develop interdisciplinary academic and professional services to transfer academic knowledge
and research to society.
4. Build academic networks, research, and training with external agencies.
5. Promote morality, ethics and good culture.

วิสัยทัศน์

สถาบันเทคนิคการแพทย์บูรณาการสหศาสตร์เป็นเลิศในระดับสากล

Vision

To be an interdisciplinary integrative medical technology institute of international excellence.

Scroll to Top