หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การให้บริการของหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬา และการฟื้นฟูทางการกีฬา

  1. การใช้บริการห้องออกกำลังกาย
  2. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย เฉพาะบุคคล และแบบกลุ่ม

3. การบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

  • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ
  • การให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย พื้นฐาน เช่น ดัชนีมวลกายและไขมัน, แรงบีบมือ, แรงเหยียดขา, ความอ่อนตัว, ความดันโลหิต และความทนทานของระบบไหลเวียน
  • การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่อง ISOKINETIC
  • การวิเคราะห์สัดส่วนร่างกาย (BODY COMPOSITION)

4. การบริการด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา

  • การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง
  • การพันผ้าเทปแบบมาตรฐาน
  • การพันผ้าเทปแบบพิเศษ (KINESIOTAPE)

 

อัตราค่าบริการ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Scroll to Top