ภาควิชารังสีเทคนิค

DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY​

คำถามที่พบบ่อย

โครงการพิเศษ คือ ?
         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการพิเศษ หมายถึง หลักสูตรหรือ โครงการที่มีค่าเทอมสูงกว่า โครงการ/หลักสูตรปกติ โดยจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มย่อย (เฉพาะ นักศึกษารังสีเทคนิค) ไม่ได้เรียนรวมกับคณะอื่น

ช่วงเวลาในการเรียน ?
         วันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือมีการปรับเปลี่ยนตามหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ?
         อ้างอิงตามประกาศของมหาวิทยาลัย คลิก
ค่าธรรมเนียมโดยประมาณ
                – 45,000 บาทต่อภาคการศึกษา
                – 2,945 บาทต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน

ช่วงเวลาในการรับเจ้าและเกณฑ์ในการรับเช้า ?
         อ้างอิงตามระบบ TCAS และงานรับเข้า TU ADMISSION คลิก
                – รอบที่ 1 Portfolio ไม่เปิดรับสมัคร
                – รอบที่ 2 Quota ช่วงเดือนมกราคมและมีนาคม
                – รอบที่ 3 Admission ช่วงเดือนพฤษภาคม
                – รอบที่ 4 Direct Admission ไม่เปิดรับสมัคร

มีทุนการศึกษาหรือไม่ ?
         ไม่มีทุนการศึกษาจากหลักสูตรโดยตรง แต่มีแหล่งทุนการศึกษาอื่น ๆ ตามโอกาสพิเศษและผู้ มอบทุนการศึกษา เช่น 
                – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตามประกาศความร่วมมือ
                – ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                – ทุนคณะสหเวชศาสตร์
                – ทุนการศึกษาจากสถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
                – ทุนจากบุคคล

สามารถกู้ กยศ. ได้หรือไม่ ?
         สามารถกู้ กยศ. ได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ คลิก

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ สมาคม/องค์กร ทางรังสีเทคนิค

สมาคมรังสีเเห่งประเทศไทย

International Society of Radiographers and Radiological Technologists

สมาคมรังสีเเห่งประเทศไทย

Scroll to Top