ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักกายภาพบำบัดเรื่อง “Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches และ Pediatric Physical Therapy in 21th Century” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560

ภาควิชากายภาพบำบัด

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักกายภาพบำบัดเรื่อง “Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches และ Pediatric Physical Therapy in 21th Century” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท