ภาควิชากายภาพบำบัด

ประกาศถึงผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

ประกาศถึงผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคม

โครงการ service learning เรื่อง การยศาสตร์ดี..ชีวิตดี๊ดี

เป็นโครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคมของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ในการตรวจประเมินและสร้างความตระหนักถึงท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคม

โครงการ service learning เรื่อง การยศาสตร์ดี..ชีวิตดี๊ดี

เป็นโครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการบริการสังคมของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ในการตรวจประเมินและสร้างความตระหนักถึงท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท