ภาควิชากายภาพบำบัด

จัดประชุมวิชาการฯ ในหัวข้อ “Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders”

ภาควิชากายภาพบำบัดจะจัดประชุมวิชาการฯ  ในหัวข้อ “Improvement of sensori-motor performance in patient with upper quadrant disorders”  ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประมาณ 60 ท่าน
สำหรับหัวข้อเรื่องที่จัดประชุมและวันเวลา หากทางภาควิชาฯ มีรายละเอียด จะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไปเป็นระยะๆ

ภาควิชากายภาพบำบัดขอแสดงความยินดีแด่

ภาควิชากายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีแด่
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โครงการคลินิกพิเศษ (สาขากายภาพบำบัดทางระบบทรวงอกและหัวใจ)

คลินิกสมรรถภาพปอดและหัวใจ: (สาขากายภาพบำบัดทางระบบทรวงอกและหัวใจ)

อ.ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช, ผศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, ผศ. ดร. นพวรรณ จารุสุสินธ์

โครงการคลินิกพิเศษ (สาขากายภาพบำบัดทางระบบประสาท)

คลินิกพิเศษการเคลื่อนไหวผิดปกติ: (สาขากายภาพบำบัดทางระบบประสาท)

อ.ดร.วรรณนิภัทศ บัวเทศ, ผศ.ดร.นพพล ประโมทยกุล และ อ.กฤษณา ครุฑนาค

โครงการคลินิกพิเศษ (สาขากายภาพบำบัดทางการกีฬา)

คลินิกฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดทางการกีฬา: (สาขากายภาพบำบัดทางการกีฬา)

ผศ.ดร. ชวนพิศ บุญเกิด, อ.ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ และ อ.ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท