ภาควิชากายภาพบำบัด

Department of Physical Therapy

เกี่ยวกับภาควิชา

ปรัชญา ปณิธาน

ภาควิชากายภาพบำบัด จะผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อไปรับใช้สังคมทั้งในระดับชาติ และระดับอาเซียน

วิสัยทัศน์

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศภายใน 5 ปี

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม
  2. บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม
  3. ทำการวิจัย ที่แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพบำบัด
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจหลัก ภาควิชากายภาพบำบัด

  1. ด้านการสอน/วิชาการ
  2. ด้านการวิจัย
  3. ด้านบริการวิชาการ
  4. ด้านทำนุศิลปและวัฒนธรรมไทย

ติดต่อภาควิชา

Scroll to Top