นักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

Bachelor of Arts Program in Sports Coaching

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

Bachelor of Arts Program in Sports Management