อาจารย์

อาจารย์หลักสูตร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อาจารย์สุติมา สุวรรณกาล

(ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

อาจารย์หลักสูตร การจัดการกีฬา

อาจารย์กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์