เจ้าหน้าที่

นางสาววรรณวิไล ขาวขำ

นางสาววรรณวิไล ขาวขำ

หัวหน้าสำนักงาน

Nit501@hotmail.com

นางสาววินิธา ผึ้งถนอม

นางสาววินิธา ผึ้งถนอม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

vinitha2882@gmail.com, rue2517@hotmail.com

นายธนภัทร โทอุดทา

นายธนภัทร โทอุดทา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

Tanaphatnu@gmail.com

นายธนาวัตร์ แซ่เล้า

นายธนาวัตร์ แซ่เล้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ank.thanawat@gmail.com

นางสาวชนากานต์ แดงด้วง

นางสาวชนากานต์ แดงด้วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

plejur@hotmail.com

นางสาวปนัสนันท์ อนุรักษ์มนตรี

นางสาวปนัสนันท์ อนุรักษ์มนตรี

นักวิชาการศึกษา

Panussanan.anur@gmail.com

นางสาวกิติมา จิตรีโภชน์

นางสาวกิติมา จิตรีโภชน์

นักวิชาการศึกษา

mayajitripoch@gmail.com