ผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

อาจารย์ภาคย์ พันธุมะบำรุง

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ

อาจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัชริน เขมรัตน์

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายบริการวิชาการและหัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี

รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายกิจการนักศึกษา