ผู้บริหาร

อาจารย์กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

อาจารย์สายรัก สอาดไพร

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ

อาจารย์ภาคย์ พันธุมะบำรุง

รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ดร. วิชัย ยีมิน

รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายวิจัย

ดร. ปุญญาณัฐ นวลอ่อน

รองหัวหน้าสาขาฯ ฝ่ายบริการวิชาการและหัวหน้าหน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

อาจารย์จักรพันธ์ ชุบไธสง

รองหัวหน้าสาขาฯฝ่ายกิจการนักศึกษา