การเรียนการสอน

การเรียนการสอน

แบบฟอร์มจริยธรรม สำหรับนักศึกษา

 • แนวปฏิบัติการดำเนินการตามขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาวิชาฯ   PDF
 • SSR-1 บันทึกข้อความโครงร่างการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-2 ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-3 เอกสารให้ข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัยหรือผู้ปกครอง   PDF  Word
 • SSR-4 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย   PDF  Word
 • SSR-5 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของ อาสาสมัครเด็กอายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี   PDF  Word
 • SSR-6 เอกสารให้ข้อมูลและแสดงความยินยอมสำหรับอาสาสมัครวิจัยเด็ก อายุระหว่าง 7 – 13 ปี   PDF  Word
 • SSR-7 หนังสือแสดงความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง ของเด็กอายุระหว่าง 7 -13 ปี ให้เข้าร่วมการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-8 โครงร่างการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-9 แบบประวัติผู้วิจัย   PDF  Word
 • SSR-10 แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-11 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า   PDF  Word
 • SSR-12 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย   PDF  Word
 • SSR-13 แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด   PDF  Word

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

schedule