คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมอบรมการจัดทำมคอ.ในระบบ Online

คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมอบรมการจัดทำมคอ.ในระบบ Online

คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมการอบรม ‘การจัดทำมคอ 3,4,5 และ6 ในระบบ Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น7 อาคารปิยชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน...